قیمت طراحی سایت

سایت شخصی

2,000,000 تومان

سایت شرکتی

4,500,000 تومان

چند منظوره

5,400,000 تومان

خبری

1,500,000 تومان

قیمت طراحی فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی پایه

2,400,000 تومان

فروشگاه اینترنتی کامل

4,500,000 تومان

فروشگاه اینترنتی حرفه ای

6,000,000 تومان

چندفروشنده (مارکت پلیس)

9,000,000 تومان